Rivile GAMA

Verslo valdymo sistema Jūsų įmonei

Rivile GAMA programos moduliai

Branduolys

Parametrai, sutarties normatyvai, dimensijos, administravimas.

Didžioji knyga

Bendrasis žurnalas, pelno-nuostolio ataskaitos.

Atsiskaitymai

Įplaukos, išmokos, bankiniai pavedimai, mokėjimo išrašai.

Debitorinės / Kreditorinės operacijos

Klientų skolų apskaita, klientų informavimo sistema.

Ilgalaikio turto apskaita

Turto judėjimas tarp padalinių, atsak. asm.

Pirkimai

Pirkimų apskaita, automatinis užsakymo formavimas.

Pardavimai

Pardavimų apskaita, pasiūlymai, rezervai, GPAIS formavimas.

Operacijos su atsargomis

Inventorizacija, prekių nurašymas, tvarkymas.

Vidinė apskaita

Prekių vidinis judėjimas tarp padalinių/sandėlių.

Gamybos apskaita

Komplektavimas, išbarstymas, nebaigta gamyba ir pan..

Dokumentų registras

i.SAF, PVM deklaracijos teikimas VMI.

Transporto apskaita

Kelionės lapai, krovinių pervežimai, kuras, vairuotojai,

SAF-T ir Dokumentai

i.SAF-T rinkmenos formavimas, teikimas, dok. prisegimai.

Pardavimų taškai (POS)

Kasos prekybai, vaistinėms, kavinėms-restoranams.

Sandėlio valdymas (SVS)

Prekės lokacijose, kaupiklinės op., maršrutai sandėlyje.

Atlyginimų apskaita

Darbo laiko apskaita, darbo užmokestis.

Personalas

Personalo informacija, kamandiruotės, įsakymai.

Analitika ir ataskaitos

Standartizuoti verslo valdymo ir analizės rinkiniai.

Biudžeto valdymas

Finansinio biudžeto planavimas, vykdymas.

Klientų lojalumo posistemė

Lojalumo taškų kaupimas ir realizacija.

CRM modulis

Projektai (kampanijos/iniciatyvos/akcijos), užduotys, analitika.

Plačiau apie Rivile GAMA programos modulius

BRANDUOLYS

Kortelės:

 • Įmonės sąskaitų planas;
 • Prekės;
 • Paslaugos;
 • Klientai;
 • Padaliniai;
 • Objektai;
 • Menedžeriai;
 • Grupės;
 • Automobiliai;
 • Valiutos;
 • Sutartys;
 • Mokestinis sąskaitų planas ir kt.

Normatyvinė informacija ir vartotojų teisių administravimas:

 • Vartotojų sąrašas;
 • Vartotojų teisių administravimas;
 • Parametrų sąrašas;
 • Ataskaitų sąrašas;
 • Dokumentų skaitliukai;
 • Darbo vietos.

DIDŽIOJI KNYGA

Visos finansinės ataskaitos:

 • Balansas;
 • Pelno-nuostolio ataskaita;
 • Bandomasis balansas;
 • Kasos knyga;
 • Avanso apyskaitos;
 • Sąskaitų judėjimo ataskaitos;
 • Sąskaitų detali informacija;
 • Sąskaitų suminė informacija;
 • DK sąskaitų perskaičiavimas;
 • Didžiosios knygos operacijos.

DEBETORINĖS/ KREDITORINĖS OPERACIJOS

 • Darbas su klientais, klientų skolų analizavimas:

  • Detalios skolos;
  • Suminės skolos;
  • Klientų būklė;
  • Apyvartos;
  • Suderinimo aktų siuntimas;
  • Priminimų automatinis siuntimas;
  • SMS pranešimų siuntimas;
  • Mokėjimų planas;
  • Planuojami pinigų srautai.

ATLYGINIMŲ IR PERSONALO APSKAITA

 • Darbuotojų darbo laiko, priskaitymų ir atskaitymų apskaita. Atlyginimo lapeliai. Ataskaitos valstybinėms įstaigoms:

  • Galimybė formulėmis aprašyti visų įmonėje taikomų priskaitymų ir atskaitymų skaičiavimą;
  • Priskaitymų- atskaitymų darbuotojui skaičiavimas pagal padalinius ir objektus;
  • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis;
  • Atostogų, nedarbingumo, komandiruotės įsakymų ir kitų dokumentų suvedimas. Priskaitymų pagal vidurkius paskaičiavimas;
  • Išmokėjimų į bankus formavimas SEPA formatu;
  • Atlyginimo lapelių siuntimas el. paštu (su slaptažodžio uždėjimu);
  • Mėnesinės ir metinės GPM deklaracijos, Sodros formos;
  • Informacija apie nepanaudotas atostogas;
  • Informacija apie laisvus etatus;
  • Priskaitymų-atskaitymų analizės ataskaitos už periodą pagal darbuotojus, padalinius, objektus, priskaitymų-atskaitymų rūšis ir kt.

GAMYBOS APSKAITA

Surinkimo, išbarstymo operacijos, paskyrų formavimas ir vykdymas:

 • Kalkuliacinės kortelės;
 • Prekių (paslaugų) surinkimo ir išbarstymo operacijos pagal kalkuliacines korteles;
 • Gaminių savikainos koregavimas, įtraukiant papildomas išlaidas;
 • Darbo užmokesčio paskaičiavimas pagal pagamintos produkcijos kiekį ir darbo įkainius;
 • Darbo užmokesčio už atliktą paslaugą paskirstymas darbuotojams pagal dirbtą laiką, tarifinį atlyginimą ir kitus kriterijus;
 • Gamybos užsakymų suvedimas;
 • Paskyrų formavimas ir vykdymas;
 • Gaminių savikainos, sunaudotų medžiagų, pagamintos produkcijos analizės ataskaitos;
 • Nebaigta gamyba.

PARDAVIMAI

Prekių (paslaugų) pardavimo operacijų vedimas ir analizė:

 • Pardavimo pasiūlymai, užsakymai, rezervavimai, važtaraščiai;
 • Pardavimo operacijų importas/eksportas per rivile-eko sistemą, Telemą, Omnivą;
 • Paslaugų registravimo sistema;
 • Sąskaitų-faktūrų generavimas pagal sutartis;
 • Sąskaitų siuntimas el. paštu;
 • iSAF, iVAZ formavimas VMI;
 • Pardavimo kainų (nuolaidų) parinkimo sistema pagal sutartis, akcijas, kainynus, padalinio kainas, nuolaidų matricas;
 • Pardavimo operacijų analizė pagal:
  • periodus;
  • prekes, paslaugas, jų grupes;
  • pirkėjus, jų grupes, vietoves;
  • pardavimo sutartis;
  • padalinius, objektus, centrus;
  • menedžerius
  • ir kt.

ATSISKAITYMAI

 • Įplaukų, išmokų operacijų vedimas, mokėjimo pavedimų formavimas, bankinių išrašų importas:

  • Įplaukų, išmokų operacijų vedimas;
  • Automatinis išmokų operacijų formavimas pagal sumines skolas;
  • SEPA pavedimų formavimas;
  • Kasos pajamų ir išlaidų orderiai;
  • Sudengimo operacijos;
  • Pinigų judėjimas tarp bankinių sąskaitų;
  • Mokėjimo išrašų importas.

Rivile GAMA ekranas

PIRKIMAI

Pirkimo užsakymų formavimas, prekių (paslaugų) pirkimo operacijų vedimas ir analizė:

 • Prekių pirkimo užsakymų formavimas atsižvelgiant į likučius, minimumą padalinyje, pardavimus per pasirinktą laikotarpį, sezoniškumą, užsakymo įvykdymo terminus;
 • Užsakymų siuntimas el. paštu tiekėjams;
 • Pirkimo užsakymų (pasiūlymų) vertimas sąskaitomis;
 • Pirkimo operacijų importas/eksportas per rivile-eko sistemą;
 • iSAF registro formavimas VMI;
 • Pirkimai konsignacija;
 • Pirkimo operacijų analizė pagal:
  • prekes, paslaugas, jų grupes;
  • tiekėjus, jų grupes;
  • pirkimo sutartis;
  • padalinius, objektus, centrus;
  • menedžerius;
  • ir kt.

ILGALAIKIO TURTO APSKAITA

 • Ilgalaikio turto grupės, kortelės, nusidėvėjimo skaičiavimas:

  • Ilgalaikio turto grupės. Galimybė vesti mokestinę informaciją ir informaciją pagal VAS (skirtingos sąskaitos ir skirtingos nusidėvėjimo normos);
  • Ilgalaikio turto apskaitos kortelės;
  • Nusidėvėjimo skaičiavimo metodai (tiesioginis, likusio laiko, tiesioginis dienomis ir kt.);
  • Ilgalaikio turto operacijos (pirkimas, nurašymas, pardavimas, vidinis judėjimas ir kt.);
  • Amortizacijos skaičiavimas;
  • Ilgalaikio turto remonto sąnaudų kaupimas, vertės didinimas;
  • Ilgalaikio turto likučių ir apyvartos ataskaitos pagal:
   • padalinius, objektus;
   • grupes;
   • pradinės vertės sąskaitas;
   • atsakingus asmenis.
  • Inventorizaciniai apyrašai, nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraščiai.

TRANSPORTO APSKAITA

 • Kelionės lapai, pervežimai, kroviniai, pervežimų operacijos:

  • Kelionės lapų suvedimas:
   • nuvažiuotas atstumas;
   • kuro normos ir sunaudotas kuras;
   • visos kitos kelionės metu patirtos sąnaudos;
   • vairuotojo atskaitomybė;
   • ryšys su transporto važtaraščiais.
  • Krovinių apskaita, pardavimo operacijų už krovinių pervežimą generavimas;
  • Pervežimų apskaitą, pirkimo operacijų generavimas;
  • Krovinių pervežimo analizė;
  • Kuro sunaudojimo analizė pagal automobilius, maršrutus, kelionės lapus;
  • Vairuotojo atskaitomybės analizė.

OPERACIJOS SU ATSARGOMIS

 • Prekių inventorizacija, nurašymai, persirūšiavimas, gamyba:

  • Prekių nurašymas savo reikmėms, praradimai, brokas ir pan.;
  • Kuro nurašymas;
  • Prekių persirūšiavimas;
  • Prekių nurašymas į nebaigtos gamybos sąskaitas, gaminių užpajamavimas;
  • Inventorizacija:
   • likučių užfiksavimas;
   • inventorizuotų kiekių suvedimas arba importas iš kaupiklio;
   • inventorizacijos neatitikimai;
   • Inventorizacijos aktų spausdinimas.

VIDINĖ APSKAITA

Prekių judėjimas įmonės viduje, vidinių užsakymų formavimas:

 • Prekių judėjimas tarp padalinių, objektų;
 • Prekių perdavimo aktų, transporto važtaraščių spausdinimas;
 • Prekių perkėlimas į konsignacijos padalinius;
 • Perkėlimas į kitus mato vienetus, galiojimo laiko, serijų priskyrimas;
 • Prekių užsakymų iš kitų padalinių (sandėlių) formavimas, atsižvelgiant į likučius, minimalius kiekius, pardavimus per laikotarpį;
 • iVAZ formavimas VMI.

BIUDŽETO VALDYMAS

Biudžeto straipsniai, maketai, plano suvedimas, plano palyginimas su faktu:

 • Biudžeto straipsnių susiejimas su įmonės sąskaitų planu;
 • Planuojamo biudžeto suvedimas pagal padalinius, objektus, centrus ir kitas dimensijas;
 • Biudžeto maketų susikūrimas, įtraukiant biudžeto straipsnius, DK sąskaitas, formules;
 • Biudžeto informacijos peržiūra pagal aprašytus maketus. Palyginimas su faktu;
 • Biudžeto ataskaitos.

Papildomi funkcionalumai prie Rivile GAMA sistemos

 • MANO Rivile – Internetinė Rivile GAMA versija

 • Rivile SVS – internetinis sandėlio valdymas

 • Rivile PAS – greitas prekių surinkimas

 • Rivile B2B – didmeninės elektroninės prekybos portalas

 • Užduočių valdymo ir siuntimo sistema

 • Dokumentų siuntimas į Všį pirkimų sistemą

 • Integracija su kitomis sistemomis per web servisus

 • Ryšys su GPAIS

Rivile GAMA

Labai populiari buhalterinės apskaitos, finansų ir verslo valdymo sistema augti norinčiam verslui!

Išbandyti nemokamai

- Išbandykite greitai
- Įsitikinkite stabilumu
- Gaukite konsultaciją
- Visiškai nemokamai

Konsultacija įsigijimui

- Labai populiari Lietuvoje
- Pasirinkite tai kas reikalinga
- Prisitaikykite pagal poreikius
- Palankios įsigijimo sąlygos

Konsultacija nuomoti

- Visi reikalingi moduliai
- Prisitaikykite pagal poreikius
- Nemokami atnaujinimai
- Tik nuo 35 €/mėn

Scroll to Top